IMD – Individuell Mätning och Debitering av el

IMD, eller individuell mätning och debitering, innebär att man kombinerar alla elabonnemang till ett enda stort abonnemang (gemensamt abonnemang). Genom att använda individuella elmätare kan man mäta hur mycket el som används i varje lägenhet och lokal. Kostnaden för elanvändningen fördelas sedan ut med ett system.

Samtidigt genomförs ändringar i elcentralerna för att öka möjligheten att anpassa kapaciteten på de inkommande elledningarna efter behov. På så sätt kan man säkerställa en mer effektiv och rättvis fördelning av elanvändningen inom byggnaden. Detta system gör det också enklare att hantera elanvändningen och faktureringen när det finns flera elanslutningar och elabonnemang i en och samma byggnad.

Vi ger dig full kontroll på din el, vatten och värmeförbrukning

Hur går det till att införa IMD

Elsystemet i byggnaden byggs om så att de inkommande matningsledningarna ansluts till en elmätare och en elcentral. Från den nya elcentralen fördelas all el ut i byggnaden och används både till byggnadens eget behov och till respektive lägenhet och lokal.

Alla hyresgästernas elmätare monteras ner och levereras tillbaka till nätägaren (som äger de gamla mätarna). Istället monteras nya elmätare som ägs av fastighetsägaren upp. Dessa mätare är inte knutna till något elabonnemang utan används internt för att fördela ut kostnaderna baserat på hur mycket el som används.

Till sist installeras ett system som håller koll på hur mycket el som används av fastighetsägaren och respektive hyresgäst. Systemet gör det möjligt för fastighetsägaren att fördela ut kostnaderna på den som har använt elen.

Fördelar med IMD

När man slår ihop många små elabonnemang till ett stort, minskar de fasta avgifterna. Man betalar bara en fast avgift till elhandelsbolaget och en till nätbolaget. Man kan också få ett bättre elpris på grund av att man blir en större kund.

Om man har solceller på taket, kan den egenproducerade elen användas både till byggnadens behov (tvättstuga, hissar, värmepump, belysning etc.) och den el som används i lägenheter och lokaler. Det innebär att mer el används lokalt och en mindre andel säljs och matas ut på elnätet.

Genom att slå ihop elcentralerna har man också möjlighet att disponera all den kapacitet som man har hos de inkommande ledningarna där den behövs. Det kan vara extra bra om man är på väg att öka elanvändningen genom att installera laddstationer, eftersom dessa har ett väldigt stort behov av el om många fordonsägare vill ladda sitt fordon vid samma tidpunkt.

På köpet moderniseras byggnadens elmatning med en ny elcentral.

Finns det nackdelar?

Utan IMD tecknar alla boende och lokalhyresgäster egna elabonnemang. Det ger frihet att välja vilket elhandelsbolag man tecknar avtal med, om priset ska vara rörligt eller fast och om man vill köpa el från ett särskilt produktionsslag. Med IMD tecknar ni ett gemensamt elavtal och den individuella valfriheten försvinner. Här kan det finnas starka åsikter om att all el ska vara miljömärkt, eller att man föredrar en viss leverantör. I en bostadsrättsförening kan det därför vara bra att förankra beslutet om att övergå till IMD med medlemmarna, så att det inte blir diskussioner i efterhand.